Kunskapshöjande insatser som påverkat de nationella minoriteterna

Regeringen ger Forum för levande historia i uppdrag att under 2022–2024 genomföra kunskapshöjande insatser om historiska skeenden som påverkat de nationella minoriteterna judar, romer, samer, som också är ett urfolk, sverigefinnar och tornedalingar i Sverige. I uppdraget ingår att ta fram och sprida material bland annat riktat till aktörer inom skolväsendet och inom folkbildningen.

Forum för levande historia ska inom ramen för uppdraget synliggöra Sveriges historiska behandling av de nationella minoriteterna och vilka konsekvenser denna har haft. Synliggörandet kan bidra till att öka kännedomen om de nationella minoriteternas historia och rättigheter.

Forum för levande historia ska i genomförandet samråda med berörda nationella minoriteter enligt 5 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Forum för levande historia ska i uppdraget föra dialog med Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset (Ku 2020:01) samt Sanningskommissionen för kartläggning och granskning av den politik som förts gentemot samerna och dess konsekvenser för det samiska folket (Ku 2021:02), Sametinget och andra relevanta myndigheter och aktörer.

Forum för levande historia ska senast den 31 januari 2025 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).