Sverigefinländarnas delegation

Sverigefinländarnas delegation är en paraplyorganisation för den sverigefinska nationella minoriteten. Delegationen verkar på riksplan, medan dess medlemsorganisationer arbetar på lokal och regional nivå. Till delegationens ansvarsområde hör generella och principiella frågor som rör finska språket, sverigefinnarna samt de nationella minoriteternas ställning och rättigheter i Sverige.

Delegationens huvuduppgifter är påverkansarbete, representation och information. Påverkansarbetet innefattar bland annat deltagande i samråd och minoritetspolitiska diskussioner, uppföljning och analys av sverigefinnarnas och finska språkets situation samt samarbete med andra nationella minoriteter. Det innebär också främjande av sverigefinnarnas rättigheter genom aktivt lobbyarbete, exempelvis genom att föra en kontinuerlig dialog med Europarådets uppföljningskommittéer.

Delegationen strävar också efter att komplettera regeringens och de olika myndigheternas egen informationsverksamhet, sprida information bland sverigefinnarna och att lyfta fram minoritetsfrågorna även bland majoritetsbefolkningen.

Sverigefinländarnas delegations nya presidie, från vänster Heli LindströmMaarit JaakkolaAnders ErikssonJohanna Suban (suppleant),
Markus Marttila (ordförande) och Maija Vola. Foto: sverigefinne.nu, Kai Kangassalo.