Fem lärartjänster försvinner

När skolan inledde sin verksamhet 1990
När skolan inledde sin verksamhet 1990 hade skolan 11 elever, en rektor och en lärare. I dag omfattar skolans verksamhet nästan 500 elever och en personal på drygt 80 personer.

Om regeringens förslag om resursfördelningen för friskolorna går igenom, skulle det innebära ca 3 Mkr mindre anslag för Sverigefinska skolan i Stockholm. 

-Detta skulle betyda ungefär fem lärartjänster mindre för skolan, konstaterar rektor Marko Leppälä Smolander.

-När det gäller tjänster så kan vi inte minska antalet klasslärare eller ämneslärare i timplanestipulerade ämnen. I stället skulle vi få skära ned på speciallärare för särskild undervisningsgrupp, eventuellt också minska på övriga speciallärartjänster samt också sluta med de elevstödjartjänster vi har. Det här skulle innebära en sämre elevhälsa och betydligt svårare att ge eleverna det stöd de har rätt till enligt skollagen.

-Sverigefinska skolan i Stockholm är inte en vinstdrivande skola, utan alla medel går tillbaka till verksamheten, påpekar Marko Leppälä Smolaner.

Regeringen har lagt fram förslaget för att öka likvärdigheten mellan kommunala och enskilda huvudmän. Bland annat föreslås att hemkommunen ska göra ett avdrag för merkostnader som kommunen har till följd av skolplaceringsansvaret när bidraget till en enskild huvudman beräknas. Förslaget syftar till att de enskilda huvudmännen inte ska få ersättning för ett ansvar som de inte har.

Alla riksdagspartierna är eniga om att friskolorna som drivs av nationella minoriteter skall finnas kvar och har en viktig funktion när det gäller att förstärka språk och kulturenligt SVT Uutiset. Regeringens utredning angående förbud av  friskolornas vinstfördelning skall bli klar till februari 2024.